Maschinengewehr Schwarzlose M.07/12

Copyright © Grzegorz Liberacki All Rights Reserved

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 Schützen Regiment 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment

Neu-Sandec Nr. 32

K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32

Kappenabzeichen MIT GOTT FÜR KAISER UND VATERLAND 1914-1916 LIR 32
MANNLICHER M.88
MANNLICHER M.95

Służbę administracyjną nad pocztą polową sprawowały:

 

Generalna Dyrekcja Poczty Polowej K.u.K. Generalfeldpostdirektion ulokowana w Najwyższej Komendzie Etapowej K.u.K. Etappenoberkommando (EOK) dla kierowania całością służby poczty polowej.

Armijne Dyrekcje Poczt Polowych Armeepostdirektion każda z numerem odpowiadającej jej armii w nazwie które ulokowane były przy komendach etapowych danych armii Armee Etappenkommando (EK) dla kierowania służbą poczty polowej wewnątrz armii i okręgu etapu.

Poza tym gdzie w strefie wojennej nie działała żadna armia polowa funkcjonowały Dyrekcje Poczty Polowej Feldpostdirektion pełniły tę samą rolę jak Armijne Dyrekcje Poczty Polowej, nadzorując i administrując służbą pocztową w terenie.

 

Służbę wykonawczą pełniły:

 

Główne urzędy Polowe K.u.K. Hauptfeldpostamt (HptFpA); dla Węgier odpowiednio: Tábori Föpostahivatal (TF) - w każdej Armeepostdirektion oraz Feldpostdirektion dla pośrednictwa w ruchu pocztowym do i z armii.

 

Urzędy polowe K.u.K. Feldpostamt (FpA); dla Wegier odpowiednio: Tábori Postahivatal (TP) - przy wyższych komendach wojskowych dla wykonywania służby.

 

Urzędy etapowe K.u.K. Etappenpostamt (EtpA); dla Węgier odpowiednio: Hadtáp-Postahivatal (HP) - urządzane w miarę potrzeby dla pośredniczenia w ruchu pocztowym na liniach etapowych oraz dla różnych formacji wojskowych na tyłach armii.

 

Jako, że K.u.K. Feldpostamt stanowiły większość urzędów pocztowych obsługujących wojsko w polu było ich najwięcej i funkcjonowały w następującej skali:

- Armeeoberkommando (AOK), Etappenoberkommando (EOK) oraz Kriegspressequartiers posiadały po jednym FpA

- Heeresfront, Heeresgruppe oraz Armeegruppe posiadały po jednym FpA

- Armee Kommando posiadały po dwa FpA, jeden dla Operierendes Armee Kommando (Op. AK) drugi dla Armee EK oraz jak wyżej wspomniano jeszcze HptFpA

- Korps Kommando posiadał jeden FpA ale jeżeli wymagała tego liczba żołnierzy w korpusie przydzielany był drugi FpA. Docelowo każdy korpus posiadał dwa FpA z czego jeden w Taborach Korpusu (Korps Train)

- Każda dywizja piechoty i kawalerii posiadała po jednym FpA do obsługi jednostek będących pod ich komendą.

- Każda niezależna brygada posiadała swój FpA

 

Dyrekcje poczt oznaczane były w swej nazwie liczba porządkową swej armii. Urzędy pocztowe główne, polowe i etapowe były oznaczane liczbami porządkowymi w miarę ich powoływania. Oznaczanie urzędów poczty polowej numerami porządkowymi miało na celu zachowanie w tajemnicy powiązania danych urzędów z taktycznymi jednostkami bojowymi.

Dla użytku służbowego w komendach wojskowych i urzędach poczty polowej istniała poufna lista przydziałów poszczególnych urzędów polowych do wyższych komend wojskowych.

W lipcu 1916 roku stwierdzono że lista taka dostała się do rąk nieprzyjaciela W związku z powyższym przeprowadzono zmianę w numeracji wszystkich urzędów polowych i etapowych.

Cesarska i Królewska Poczta Polowa
K.u.K. Feldpost
Opracowano na podstawie:

1. Kowarzyk Władysław; Poczty wojskowe - Poczty wojskowe na ziemiach polskich w latach 1914-1919
2. Herwig Rainer; Stempel-Handbuch der k. u. k. Feldpost in Österreich-Ungarn 1914-1918
3. Spezial-Katalog der Feld- und Etappen-Poststempel von Österreich-Ungarn aus dem Weltkriege 1914-1918. Von Viktor Majetić.
4. http://www.austrianphilately.com/dixnut/
5. Zbiory własne autora

Nazwę urzędu ustalała Generalna Dyrekcja. Generalnego Dyrektora poczt i jego zastępcę mianował cesarz w czasie pokoju. Resztę personelu powoływał minister resortowy. Potrzebnych pisarzy i ordynansów przydzielało wojsko.

Urzędnicy otrzymywali z dniem powołania charakter urzędników wojskowych i wchodzili w ich prawa i obowiązki. Prócz poborów cywilnych otrzymywali dodatek polowy odpowiednio do swego stopnia służbowego. Po za tym mieli w polu prawo do kwatery i utrzymania.

Funkcjonariusze pocztowi niżsi byli traktowani co do swych praw i obowiązków, jak podoficerowie.

Każdy rok wojenny przebyty w służbie polowej był w służbie cywilnej liczony podwójnie do emerytury. Kto przebył w służbie poczt polowych wojnę, miał prawo pogrzebu wojskowego na koszt państwa odpowiednio do stopnia służbowego i norm wojskowych.

 

Władze wojskowe i żołnierze, biorący udział w wojnie byli zasadniczo zwolnieni od opłat pocztowych. Zwolnienie to odnosiło się do kartek polowych i do listów zwykłych o wadze do 100 gr. Korespondencja z zagranicą była wykluczoną.

Światowa konwencja pocztowa postanawiała, że przesyłki listowe i paczki przeznaczone dla jeńców wojennych lub przez nich nadane, są wolne od wszelkich opłat pocztowych tak w krajach nadania i przeznaczenia, jak i w krajach pośredniczących w transporcie.

Jako że 32 Pułk Landwery przez cały okres wojny działał w ramach 46 Dywizji Landwery poczta polowa 32 LIR była obsługiwana przez przynależny 46 LID K.u.K. Feldpostamt 52 a po zmianie numeracji w 1916 roku przez K.u.K. Feldpostamt 287.

 

K.u.K. Feldpostamt 52 działał od sierpnia 1914 do września 1916 roku i posiadał dodatkowo 3 ekspozytury, oznaczane na stemplach dodatkowymi literami a, b oraz c, funkcjonujące odpowiednio:

a - od marca 1916 do września 1916 roku,

b - od marca 1916 do września 1916 roku,

c - od maja 1916 do września 1916 roku.

 

K.u.K. Feldpostamt 287 działał od września 1916 do listopada 1918 roku i posiadał dodatkowo 4 ekspozytury, oznaczane na stemplach dodatkowymi literami a, b, c oraz d, funkcjonujące odpowiednio:

a - od września 1916 do listopada 1918,

b - od września 1916 do listopada 1918,

c - od września 1916 do listopada 1918,

d - od kwietnia 1918 do listopada 1918.

 

  Z korespondencji znajdującej się w zbiorach autora wynika, że poczta polowa 32 Pułku Landwery była na pewno obsługiwana przez oddziały FpA 52, FpA 52 a, FpA 52 b, FpA 287 oraz FpA 287 b.